WZÓR UMOWY HANDLOWEJ GAMAX

WZÓR UMOWA HANDLOWA nr ……..

Zawarta w dniu rrrr-mm-dd
w Bielsku-Białej., pomiędzy firmą: P.H.U.”GAMAX” ZAJĄC DOROTA z siedziba w BIELSKU-BIAŁEJ ;43-300., przy Krakowskiej 337
(prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Urzędzie Miasta SZCZYRK pod nr 1720 )reprezentowana przy zawarciu niniejszej umowy przez pełnomocnika Zając Piotra , zwana dalej
Dystrybutorem,

………………………………………………….z siedziba w Bielsko-Biała, ul…………………………………
reprezentowana przez:
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
zwana dalej Odbiorcą

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest współpraca handlowa pomiędzy Dystrybutorem a Odbiorcą
, określająca ogólne warunki sprzedaży produktów z aktualnej oferty handlowej Dystrybutora na terytorium Polski.

§ 2. ZAMÓWIENIA

1. Dystrybutor dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność produktu znajdującego sie w ofercie handlowej. Podstawa do dokonania zakupu produktu u Dystrybutora jest złożenie zamówienia przez Odbiorcę. Zamówienie może być dokonane za pośrednictwem internetowego systemu …………………
2. Umowa sprzedaży zamówionego przez Odbiorcę produktu zostaje zawarta z chwila wystawienia faktury przez Dystrybutora..
3. Dystrybutor potwierdza Odbiorcy termin dostawy. Dystrybutor dołoży wszelkich starań celem zapewnienia terminowej realizacji zamówienia.
4. Sprzedaż w systemie www.gamax.pl jest realizowana na zasadach określonych w Regulaminie użytkownika systemu www.gamax.pl umieszczonego na stronach internetowych dystrybutora.

§ 3. ZOBOWIĄZANIA ODBIORCY

1. Odbiorca zobowiązuje sie do:
a) Odbioru zamówionego towaru i terminowej zapłaty za zakupiony towar.
b) Przekazywanie Dystrybutorowi sugestii mogących usprawnić współprace handlowa miedzy stronami niniejszej umowy.

§ 4. DOSTAWA TOWARU

1. Dystrybutor wysyła towar na jeden z adresów wysyłkowych zadeklarowanych przez Odbiorcę w informacji o Odbiorcy stanowiącej integralna część niniejszej umowy. Wysłanie towaru na inny niż zadeklarowany przez Odbiorcę wskazany adres wymaga złożenia pisemnej dyspozycji przez osoby upoważnione do działania w imieniu Odbiorcy.

2. Dealer lub osoba przez niego upoważniona ponosi pełna odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności dostawy z dołączoną faktura i zamówieniem w momencie odbioru produktów. Warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułów braków lub uszkodzenia przesyłki oraz niezgodności faktury z zamówieniem jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego lub odmowa przyjęcia dostawy oraz bezzwłoczne pisemne powiadomienie Dystrybutora..

§ 5. CENY

1. Cena towaru sprzedawanego Odbiorcy jest ustalana indywidualnie dla każdej transakcji przy uwzględnieniu m.in. obrotu dotychczasowej sprzedaży i wielkości realizowanej transakcji. Ceny zawarte w Cenniku Dystrybutora są cenami orientacyjnymi i nie mogą być źródłem skutecznego zobowiązania po stronie Dystrybutora.
2. Ceny są określane loco magazyn Dystrybutora. Do cen jest doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej podpisania i zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana w każdym czasie z chwila złożenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie nie ma wpływu na zamówienia przyjęte do realizacji, które powinny być wykonane i rozliczone na zasadach określonych w niniejszej umowie. Nie dotyczy to przypadku, kiedy wypowiedzenie zostaje dokonane przez Dystrybutora z powodu naruszenia umowy przez Odbiorcę. W takim przypadku z chwila złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu wygasa obowiązek Dystrybutora wykonania dostaw przyjętych do realizacji .
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W zakresie nie uregulowanym umowa maja zastosowanie postanowienia zawarte w aktualnym katalogu cenowym.
5. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygniecie właściwemu rzeczowo Sadowi. Prawo wyboru Sadu przysługuje Dystrybutorowi.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


KWESTIONARIUSZ Odbiorcy do umowy nr ……..

Uprzejmie prosimy o załączenie kopii aktualnego (zgodność z oryginałem potwierdzona nie dawniej niż 3 miesiące wstecz) wyciągu z rejestru handlowego lub KRS’u (lub kopie rejestracji działalności gospodarczej), kopie nadania nr NIP, numer REGON i dokładne wypełnienie formularza.
Nazwa firmy:
Siedziba:
NIP nr:[1] Zarejestrowana na …………………………….[2] Zarejestrowana na ………………………………………………
reprezentowana przez:
1.    …………………………………………………………………
2.    …………………………………………………………………

Adres korespondencyjny:
kod pocztowy, miasto, ulica:

Osoby uprawnione do składania zamówień – kontakty:
imię, nazwisko, funkcja:
telefon:
email:

imię, nazwisko, funkcja:
telefon:
email:

Osoby uprawnione do odbioru towaru – kontakty:
towar nie będzie odbierany osobiście
Numer IPI (Intel Product Integrator): …………………


Oświadczam, że zapoznałem sie z warunkami zawartymi w UMOWIE oraz że powyższe dane są zgodne z aktualnym stanem prawnym. Jako płatnik VAT na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11 poz.50) upoważniam …………. Do wystawiania faktur VAT bez składania podpisu Odbiorcy.


Stwierdzam to własnoręcznym podpisem:
………………………………………………………………………………………
imię, nazwisko i funkcja osoby uprawnionej (ew. pieczęć stanowiskowa)


………………………………………………………………………………………
data, pieczęć i podpis