Zasady współpracy

I. Kryteria współpracy handlowej z firmą „GAMAX” BIELSKO-BIAŁA.

„GAMAX” firma dystrybucyjna współpracuje tylko z Kontrahentami, których profil działalności stanowi dalsza odsprzedaż oferowanych towarów.

W celu rejestracji należy wypełnić listę startową na gamax.infobrandserwer2.atthost24.pl/rejestracja Następnie otrzymacie Państwo wzór umowy o współpracy, link do strony, za pośrednictwem której należy potwierdzić rejestrację i informacje dotyczące wymaganych dokumentów, jakie należy wysłać do siedziby „GAMAX” w Bielsku-Białej.

Po dostarczeniu do „GAMAX” drogą pocztową wymaganych dokumentów i pomyślnej ich weryfikacji, zostaniecie Państwo poinformowani o nadanym numerze w systemie „GAMAX”.
Wszelkie pytania w przypadku trudności z rejestracją lub należy kierować na adres email: biuro@gamax.pl.

II. Warunki, procedury handlowe

Realizacją transakcji handlowych zajmuje się Dział Sprzedaży „GAMAX”, czynny w godzinach 6.30 – 21.00. „GAMAX” akceptuje wyłącznie zamówienia pisemne lub zamówienia złożone za pośrednictwem systemu GamaxOnline, w których sprecyzowane są: ilość, rodzaj towaru, sposób jego odbioru oraz osoba z Działu Sprzedaży realizująca daną transakcję.

Zamówienie towaru jest traktowane jako zobowiązanie się do jego odbioru. W momencie realizacji zamówienia wystawiana jest faktura vat.

Przy pierwszym zakupie niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:

1. Kopia wpisu do rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, Kopia numeru NIP i numer statystyczny REGON.

III. Dostawa i odbiór towaru

Zamówienia wysyłkowe do realizacji z magazynów centralnych firmy „GAMAX” przyjmowane są od godziny 6.30 do godziny 21.00.
Dostawy towarów realizujemy własnym transportem lub wyjątkowo firmami kurierskimi.

1. Ceny
Wszystkie ceny zawarte w cenniku są cenami hurtowymi. „GAMAX” zastrzega sobie również prawo do zmiany cen w przypadku przeceny towarów przez Producentów. W zależności od historii współpracy, każdy Partner Handlowy otrzymuje odpowiedni poziom cen hurtowych.
Ceny zawarte w cenniku podane są w PLN.

2. Płatności
Płatności należy wpłacać na konto GAMAX w terminach podanych na fakturze.

3. Reklamacje
reklamacje dotyczące niezgodności dostaw z fakturą należy składać niezwłocznie pod numerem telefonicznym (+48) 33 8212 822 lub za pośrednictwem adresu e-mailowego: biuro@gamax.pl,

Brak dostosowania się do powyższych procedur może spowodować odmowę reklamacji.

IV. Ogólne Warunki Gwarancji na towary zakupione w GAMAX

1. GAMAX zapewnia dobrą jakość towaru w terminie wskazanym na opakowaniu.

2. Gwarant odpowiada wyłącznie za wady w sprzedanym towarze, natomiast gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn:

  •  nieprawidłowego magazynowania,
  •  wszelkich przyczyn zewnętrznych takich jak uszkodzenia mechaniczne itp.
  •  uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.).

3. Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu usterki.

4. W przypadku przyjęcia reklamacji i wymiany towaru nabywca zobowiązany jest, przed dokonaniem wymiany lub zwrotu, zwrócić reklamowany towar w stanie kompletnym, to znaczy z oryginalnym opakowaniem .W uzasadnionych przypadkach Gwarant zastrzega sobie prawo do niezrealizowania roszczeń gwarancyjnych Nabywcy w stosunku do niekompletnych wyrobów

5. Przyjęcie towaru w celu rozpatrzenia reklamacji serwis potwierdza odpowiednio podpisanym i ostemplowanym pokwitowaniem. Przyjęcie to w żadnym razie nie oznacza uznania reklamacji za zasadną.

6. Reklamacje będą załatwiane poprzez wymianę towaru na towar identyczny – wolny od wad.

7. Załatwienie reklamacji będzie następowało w terminie do 30 dni od daty dostarczenia wadliwego towaru do GAMAX.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego